Kancelář» Právní služby

Právní služby

Advokátní kancelář BROŽ & PARTNER má bohatou zkušenost ve všech oblastech práva a poskytuje svým klientům komplexní právní pomoc v rámci českého právního řádu. Pro zachování maximální odbornosti zajišťuje pro advokáty i advokátní koncipienty řadu školení, přednášek, konferencí i jiných vzdělávacích akcí. Členové advokátní kanceláře rovněž absolvovali právní praxi ve významných advokátní kancelářích v SRN a mají i dlouholeté praktické zkušenosti v soudním a rozhodčím řízení, přičemž JUDr. Jiří Brož, CSc. se zúčastnil mnoha mezinárodních kongresů a symposií v oblasti mezinárodního rozhodčího řízení a unifikace hmotného a kolizního práva a mezinárodního rozhodčího řízení, mnoho let publikuje v odborných právnických časopisech, po několik let zpracovával Právní poradnu v renomovaném týdeníku Hospodářských novin EKONOM a rovněž je i členem mezinárodní mnichovské advokátní kanceláře Dr. Michaela Scheeleho a členem Jednoty česko-německých právníků.

 

K zajištění co nejširšího spektra poskytovaných právních služeb advokátní kancelář spolupracuje s auditory a daňovými poradci, s notáři, soudními znalci a překladateli.

 

Veškeré právní služby jsou poskytovány vždy za adekvátní hodnotu, jejíž výše závisí zejména na obtížnosti případu nebo práce v cizím jazyce. Klienti využívající poskytované právní služby advokátní kanceláře BROŽ & PARTNER jsou fyzické osoby, malé a střední podniky, jakož i velké mezinárodní korporace.

 

Rozsah poskytování právních služeb představuje zejména konzultační činnosti, sepisování listin, vč. vypracování a připomínkování smluv, zpracování právních rozborů a stanovisek, zastupování klienta v řízení před soudy a jiným orgány, a to od samotného převzetí věci, přes průběžné podávání zpráv o průběhu řízení a stavu věci, až po kompletní dokumentace k vyřešené a pravomocně k vyřešené a pravomocně skončené věci.

 

Rozsah pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu ustanovení § 24 odst. 3 zákona č. 86/1995 Sb., o advokacii, je základní s připojištěním na 50 milionů, přičemž pro každý nový případ s hodnotou nad 50 milionů Kč dochází vždy separátně k připojištění odpovídajícímu závažnosti konkrétního případu, což zajišťuje větší jistotu našeho klienta.

 

Advokátní kancelář BROŽ & PARTNER poskytuje široké portfolio právních služeb ve všech právních oblastech. Příkladem oblastí, ve kterých advokátní kancelář BROŽ & PARTNER poskytuje právní služby jsou:

 

 1. Právo obchodních společností

  • zakládání obchodních společností a jejich organizačních složek (i mimo území České republiky)
  • zastupování obchodních společností před obchodním rejstříkem
  • změny a likvidace obchodních společností
  • zvyšování i snižování základního kapitálu
  • svolání a řízení valné hromady, příprava veškeré dokumentace týkající se valné hromady
  • změny v zakladatelských dokumentech
  • změny v orgánech obchodních společností
  • joint-ventures a akcionářské dohody
  • fůze a přeměny obchodních společností
  • akvizice obchodních společností
  • due diligence (právní audit)
  01
 2. Obchodní právo

  • příprava obchodních smluv
  • připomínkování obchodních smluv
  • další problematika obchodních závazkových vztahů
  02
 3. Právo duševního vlastnictví

  • autorské právo
  • licenční práva
  • zastupování u Úřadu průmyslového vlastnictví
  • registrace ochranných známek, patentů a licencí
  03
 4. Rozhodčí, soudní a jiná řízení

  • soudní řízení
  • správní řízení
  • obchodní spory
  • civilní spory
  • pracovněprávní spory
  • rozhodčí řízení
  • arbitrážní řízení ad hoc
  • arbitrážní řízení u Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR
  • řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • řízení vedené Českou národní bankou
  • řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů
  • řízení před živnostenskými úřady
  • řízení před katastrálními úřady
  • řízení před stavebními úřady
  04
 5. Občanské právo

  • občanskoprávní vztahy a jejich ochrana
  • vlastnická práva (spoluvlastnictví a společné jmění manželů)
  • právo zástavní a zadržovací
  • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
  • závazkové právo
  • příprava a připomínkování smluv
  05
 6. Rodinné právo

  • předmanželské smlouvy
  • rozvod manželství
  • určení otcovství
  • spory o výši výživného
  • vypořádání společného jmění manželů
  06
 7. Nemovitosti a stavební právo

  • příprava veškeré komplexní dokumentace pro koupě a prodej nemovitostí
  • zastupování v územním a stavebním řízení
  • jednání s katastrálními úřady a pozemkovými úřady
  • restituční nároky
  • nájmy a podnájmy bytových i nebytových prostor
  • jednání se stavebními úřady
  07
 8. Pracovní právo

  • sepsání pracovních i kolektivních smluv
  • konzultační činnost zaměstnavatelům i zaměstnancům
  • zastupování v pracovněprávních sporech
  • ukončování pracovněprávních poměrů
  • odměňování v pracovněprávních vztazích
  • přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  • bezpečnost práce
  08
 9. Veřejné zakázky a projekty PPP

  • zadávání veřejných zakázek
  • zpracování komplexní dokumentace k výběrovým řízením
  • opravné prostředky
  • vyhodnocení vhodnosti veřejné zakázky nebo projektu PPP (Value for Money)
  • analýza realizovatelnosti a proveditelnosti projektu PPP
  • Public Sector Comparator – stanovení metody
  • založení společnosti SPV
  • řízení rizika
  • zpracování komplexní dokumentace k zadání PPP projektů
  • zastupování při zadávání projektu PPP jak zájemce o PPP projekt, tak i veřejný sektor
  09
 10. Správa pohledávek

  • komplexní vymáhání pohledávek
  • zajištění prodeje pohledávek
  10
 11. Sportovní právo

  • zastupování sportovců při vyjednávání podmínek při uzavírání smluv
  • zastupování sportovních klubů a sportovních svazů
  • zastupování před českými i mezinárodními rozhodčími soudy či arbitrážními komisemi
  • poskytování právního poradenství při činnosti sportovců nebo sportovních klubů
  11
 12. Trestní řízení

  • trestní obhajoba
  • zastupování poškozeného v trestním řízení
  12
 13. Insolvence

  • zajištění komplexních právních služeb pro dlužníka i věřitele
  • návrh na prohlášení konkurzu spolu s dalším zastupováním úpadce při insolvenčním řízení včetně návrhu řešení úpadku
  • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení a zastupování věřitele při insolvenčním řízení
  13
 14. Daňové poradenství

  • daně z příjmů fyzických osob
  • daně z příjmů právnických osob
  • daně z přidané hodnoty
  • zastupování před finančními úřady
  • komplexní poradenství při daňovém přiznání
  • sestavení návrhu daňové optimalizace
  14
 15. Mezinárodní právo soukromé

  • zastupování před mezinárodními rozhodčími soudy či arbitrážními komisemi
  15
 16. Tiskové právo

  • ochrana osobnosti
  16

 Poslat odkaz stránky